Pravidla

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže na stránce Berounsko na Facebooku je Berounsko z. s., se sídlem Husovo nám. 69, 266 01 Beroun, IČO 08406405 (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž je založena na principu zaslání soutěžního příspěvku prostřednictvím sociální sítě Facebook.
3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

II. Soutěžící
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a splní všechna pořadatelem stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sociální sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms.php.
3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
4. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Mechanismus soutěže
1. Na profilu pořadatele bude 7. prosince 2022 v 18.00 publikována soutěžní otázka s výzvou k odeslání soutěžního příspěvku.
2. Soutěžním příspěvkem a vstupem do soutěže se rozumí odeslání odpovědi v podobě komentáře pod soutěžní otázkou na profilu pořadatele.
3. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Pokud pod soutěžní otázku přidá více než jednu odpověď, do soutěže bude zařazena pouze ta, která byla odeslána jako první.
4. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 13. prosince 2022 do 23.59.

IV. Výherci
1. Výhru získají autoři prvních tří správných odpovědí.
2. Výhrou v soutěži se rozumí 1× rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) do Muzea betlémů Karlštejn.
3. Jména výherců budou oznámena 14. prosince 2022 v komentáři pod soutěžní otázkou.
4. Pokud to nastavení profilu výherců umožní, budou výherci pořadatelem informováni prostřednictvím přímé zprávy a budou vyzváni k zaslání svých kontaktních informací. V opačném případě budou výherci vyzváni k zaslání svých kontaktních informací v komentáři pod soutěžní otázkou.
5. Pokud se výherce nepodaří zkontaktovat nebo výherce nedoručí kontaktní informace podle pokynů ve výzvě do tří dnů od vyhlášení výsledků soutěže, ztrácí na výhru nárok a ta propadá ve prospěch pořadatele.
6. Pokud se výherce vzdá své výhry, může ji pořadatel nabídnout dalšímu soutěžícímu v pořadí.
7. Výherci udělují pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem předání výhry. Správcem osobních údajů je pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese info@berounsko.net.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a její pravidla kdykoli změnit nebo ukončit bez náhrady.
2. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů nebo v souvislosti s nimi.
3. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
4. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook.
5. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.