3K platforma

Destinační agentura Berounsko vytváří podmínky a prostředí pro vzájemnou komunikaci, kooperaci a koordinaci aktérů cestovního ruchu v destinaci. Jedná se o následující způsoby:

Komunikace se členy a partnery

Pravidelná setkávání mezi členy a partnery

Členové a partneři mají možnost setkávat se na jednáních následujících orgánů a skupin.

a. Valná hromada

Nejvyšší orgán spolku Berounsko, z. s., který je tvořen všemi členy. Schází se minimálně jednou za kalendářní rok.

Uskutečněná setkání: 

2019: 30. 07. (ustavující schůze)

2020: 23. 6., 19. 11.

2021: červen

b. Představenstvo

Sedmičlenný statutární orgán, který řídí veškeré aktivity destinační agentury a který se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok.

Uskutečněná setkání:

2019:  09. 09., 14. 10., 21. 11., 5. 12.

2020: 23. 01., 05. 03., 28. 05., 16. 07., 10. 9., 5. 11.

2021: 21. 01., 25. 03., 27. 05., září

c. Dozorčí rada

Tříčlenný kontrolní orgán, který se schází je-li potřeba, zejména ve vztahu k účetní závěrce a kontrole hospodaření spolku.

d. Pracovní skupina pro marketingové aktivity

Pracovní skupina pro marketingové aktivity byla zřízena v září 2019 představenstvem jako specializovaný poradní orgán, který se zabývá praktickými aspekty destinačního marketingu. Jedním z hlavních úkolů této skupiny je tvorba marketingové strategie a její aktualizace. Pro zapojení do této skupiny byli osloveni všichni členové a partneři. Skupina může být rozšiřována o nové členy dle potřeby a zájmu členů a partnerů.

Skupina je vedena členem představenstva Janisem Sidovským a je složena z členů a partnerů, kteří projevili zájem na jednání skupiny docházet. Kromě pravidelných jednání členové skupiny spolu komunikují po e-mailu – vyjadřují se k dílčím marketingovým aktivitám. Skupina se schází dle potřeby a současně jsou v ní nominováni zástupci těchto subjektů:

Uskutečněné setkání:

2019: 18. 10., 21. 11.

2020: 30. 07., 19. 11.

2021: 14. 01., 09. 06

Nepravidelná setkávání, prezentace a akce v destinaci

K podpoře rozvoje cestovního ruchu a propojení aktérů a veřejnosti v destinaci pořádá destinační agentura různé akce, ať už se jedná o odborné konference, přednášky či workshopy nebo akce kulturně-společenské. Na akce jsou vždy zváni členové a partneři, a pokud to charakter akce umožňuje tak i široká veřejnost.

Uskutečněné akce 2019:

Uskutečněné akce 2020:

Neuskutečněné akce 2020 (COVID-19):