3K platforma

Destinační agentura Berounsko vytváří podmínky a prostředí pro vzájemnou komunikaci, kooperaci a koordinaci aktérů cestovního ruchu v destinaci. Jedná se o následující způsoby:

Komunikace se členy a partnery

Pravidelná setkávání mezi členy a partnery

Členové a partneři mají možnost setkávat se na jednáních následujících orgánů a skupin.

a. Valná hromada

Nejvyšší orgán spolku Berounsko, z. s., který je tvořen všemi členy. Schází se minimálně jednou za kalendářní rok.

Uskutečněná setkání: 

2019: 30. 07. (ustavující schůze)

2020: 23. 6., 19. 11.

2021: 17. 6., 13. 12.

2022: 07. 06., 06. 12.

2023: 08. 06., 12. 12.

2024: červen, prosinec

b. Představenstvo

Sedmičlenný statutární orgán, který řídí veškeré aktivity destinační agentury a který se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok.

Uskutečněná setkání:

2019: 30. 07., 09. 09., 14. 10., 21. 11., 5. 12.

2020: 23. 01., 05. 03., 28. 05., 16. 07., 10. 9., 5. 11.

2021: 21. 01., 25. 03., 27. 05., 12. 8., 21. 10.

2022: 27. 01., 31. 03., 25. 08., 06. 10., 16. 12.

2023: 26. 01., 16. 03., 27. 07., 2. 11.

2024: 18. 1., březen

c. Dozorčí rada

Tříčlenný kontrolní orgán, který se schází je-li potřeba, zejména ve vztahu k účetní závěrce a kontrole hospodaření spolku (tj. obvykle během přelomu prvního a druhého čtvrtletí kalendářního roku).

Uskutečněná setkání:

2019: 30. 07.

2020: dozorčí rada nezasedala (covid-19), komunikace proběhla prostřednictvím e-mailu

2021: dozorčí rada nezasedala (covid-19), komunikace proběhla prostřednictvím e-mailu

2022: 29. 03.

2023: 28. 02.

2024: únor/březen

d. Pracovní skupina pro marketingové aktivity

Pracovní skupina pro marketingové aktivity byla zřízena v září 2019 představenstvem jako specializovaný poradní orgán, který se zabývá praktickými aspekty destinačního marketingu. Jedním z hlavních úkolů této skupiny je tvorba marketingové strategie a její aktualizace. Pro zapojení do této skupiny byli osloveni všichni členové a partneři. Skupina může být rozšiřována o nové členy dle potřeby a zájmu členů a partnerů.

Skupina je vedena členem představenstva a je složena ze zástupců členů a partnerů, kteří projevili zájem na jednání skupiny docházet. Pracovní skupina komunikuje prostřednictví e-mailu, se členy jsou konzultovány přípravy marketingových aktivit. V případě potřeby skupina schází, v roce 2023 došlo k znovu ustanovení pracovní skupiny a k částečné obměně jejích členů:

Uskutečněné setkání:

2019: 18. 10., 21. 11.

2020: 30. 07., 19. 11.

2021: 14. 01., 09. 06

2022: 07. 04.

2023: 26. 06.

2024: duben

Nepravidelná setkávání v destinaci

K podpoře rozvoje cestovního ruchu a propojení aktérů a veřejnosti v destinaci pořádá destinační agentura různé akce, ať už se jedná o odborné konference, přednášky či workshopy nebo akce kulturně-společenské. Na akce jsou vždy zváni členové a partneři, a pokud to charakter akce umožňuje tak i široká veřejnost.

Uskutečněné akce 2019:

Uskutečněné akce 2020:

Neuskutečněné akce 2020 (covid-19):

Uskutečněné akce 2021:

Uskutečněné akce 2022:

Uskutečněné akce 2023:

Setkávání v rámci destinačního managementu Středních Čech

Pro rozvoj destinačního managementu Berounska je také důležitá vzájemná komunikace, koordinace a kooperace mezi jednotlivými organizacemi destinačního managementu v rámci Středních Čech. Ze strany Středočeské centrály cestovního ruchu, krajské organizace destinačního managementu, byl nastaven systém setkávání: 1 x do měsíce on-line jednání, 1 x čtvrtletně osobní setkávání.

Setkávání se účastní: