3K platforma

Destinační agentura Berounsko vytváří podmínky a prostředí pro vzájemnou komunikaci, kooperaci a koordinaci aktérů cestovního ruchu v destinaci. Jedná se o následující způsoby:

Komunikace se členy a partnery

Pravidelná setkávání mezi členy a partnery

Členové a partneři mají možnost setkávat se na jednáních následujících orgánů a skupin.

a. Valná hromada

Nejvyšší orgán spolku Berounsko, z. s., který je tvořen všemi členy. Schází se minimálně jednou za kalendářní rok.

Uskutečněná setkání: 23. 6. 2020

b. Představenstvo

Sedmičlenný statutární orgán, který řídí veškeré aktivity destinační agentury a který se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok.

Uskutečněná setkání: 09. 09. 2019, 14. 10. 2019, 21. 11. 2019, 5. 12. 2019, 23. 01. 2020, 05. 03. 2020, 28. 05. 2020, 16. 07. 2020, 27. 8. 2020

c. Dozorčí rada

Tříčlenný kontrolní orgán, který se schází je-li potřeba, zejména ve vztahu k účetní závěrce a kontrole hospodaření spolku.

d. Pracovní skupina pro marketingové aktivity

Pracovní skupina pro marketingové aktivity byla zřízena v září 2019 představenstvem jako specializovaný poradní orgán, který se zabývá praktickými aspekty destinačního marketingu. Jedním z hlavních úkolů této skupiny je tvorba marketingové strategie. Pro zapojení do této skupiny byli osloveni všichni členové a partneři. Skupina může být rozšiřována o nové členy dle potřeby a zájmu členů a partnerů.

Skupina je vedena členem představenstva Janisem Sidovským a je složena z členů a partnerů, kteří projevili zájem na jednání skupiny docházet. Skupina se schází dle potřeby a současně jsou v ní nominováni zástupci těchto subjektů:

Uskutečněné setkání: 18. 10. 2019, 21. 11. 2019, 30. 7. 2020

Nepravidelná setkávání, prezentace a akce v destinaci

K podpoře rozvoje cestovního ruchu a propojení aktérů a veřejnosti v destinaci pořádá destinační agentura různé akce, ať už se jedná o odborné konference, přednášky či workshopy nebo akce kulturně-společenské. Na akce jsou vždy zváni členové a partneři, a pokud to charakter akce umožňuje tak i široká veřejnost.

Uskutečněné akce 2019:

Plánované akce 2020: