Destinační management

Destinační agentura Berounsko vznikla v létě 2019 z iniciativy měst Beroun, Králův Dvůr a Zdice a obcí Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Tetín (zakládající členové).

Destinační agentura Berounsko je organizací (spolek), která sdružuje poskytovatele produktů a služeb cestovního ruchu. Jejím úkolem je vytvářet platformu pro vzájemnou komunikaci, koordinaci a kooperaci za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Agentura udržitelným způsobem prosazuje destinaci a její produkty a služby na trhu a využívá konkurenční výhody destinace vůči ostatním turistickým oblastem.

Na základě destinačního managementu vzniká marketingově zastřešená destinace, která návštěvníkovi nabízí perfektně zorganizovaný řetězec produktů a služeb cestovního ruchu odpovídajících jeho volbě, který zahrnuje vše od informací a pohodlnou rezervaci přes bezchybný průběh pobytu až po návrat domů.

http://zapojte%20se
Zapojte se!
3K platforma
Sledování ukazatelů
Pro média
Kontakty
Naše poslání
Posláním agentury je dobrovolné sdružování a spolupráce aktérů cestovního ruchu za účelem lepšího využití pozitivních ekonomických, společenských a environmentálních efektů cestovního ruchu na prosperitu destinace za předpokladu dodržování principů trvale udržitelného rozvoje a to tak, aby docházelo k optimalizaci dopadů cestovního ruchu na destinaci.
Naše vize
Vizí agentury je vytvořit jedinečnou, konkurenceschopnou a celoroční destinaci cestovního ruchu se zachovalým kulturním dědictvím a přírodním bohatstvím, která bude atraktivní pro život místních obyvatel a kterou budou opakovaně vyhledávat turisté domácí i zahraniční. Vizí je také vytvořit dobře fungující a uznávanou agenturu destinačního managementu.

NAŠE ČINNOST

Realizace destinačního managementu (tj. soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci), což je zejména:

Prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovního ruchu vůči orgánům veřejné správy a vůči organizacím cestovního ruchu.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Níže si můžete stáhnout naše výroční zprávy.

2019

 

NAŠE STANOVY

Z hlediska právní subjektivity je destinační agentura Berounsko zapsaným spolkem – Berounsko, z. s. Spolek je flexibilní právní forma, která je z dostupných právních forem nejvhodnější platformou pro navazování partnerství mezi subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru při činnosti na úrovni destinace. Výhodou je jeho snadné založení, požadavky na jeho operativní řízení a možnost financování jeho činnosti prostřednictvím členských příspěvků.

Naše stanovy si můžete prohlédnout zde.

 

KATEGORIZACE ORGANIZACÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU

Kategorizace organizací destinačního managementubyla vytvořena za účelem certifikace organizací destinačního managementu. Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost organizací destinačního managementu (DMO). Kategorizace vymezuje kategorie DMO a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být organizace certifikována. Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR. Kategorizace především upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace.

Hlavním cílem Kategorizaceje zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu.

Více informací k systému naleznete na webových stránkách Českého systému kvality služeb.