Destinační management

Destinační agentura Berounsko vznikla v létě 2019 z iniciativy měst Beroun, Králův Dvůr a Zdice a obcí Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Tetín (zakládající členové). Aktuální seznam členů a partnerů je v podobě znaků a log uveřejněn ve spodní části hlavní stránky tohoto webu.

Destinační agentura Berounsko je organizací (spolek), která sdružuje poskytovatele produktů a služeb cestovního ruchu. Jejím úkolem je vytvářet platformu pro vzájemnou komunikaci, koordinaci a kooperaci za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Agentura udržitelným způsobem prosazuje destinaci a její produkty a služby na trhu a využívá konkurenční výhody destinace vůči ostatním turistickým oblastem.

Na základě destinačního managementu vzniká marketingově zastřešená destinace, která návštěvníkovi nabízí perfektně zorganizovaný řetězec produktů a služeb cestovního ruchu odpovídajících jeho volbě, který zahrnuje vše od informací a pohodlnou rezervaci přes bezchybný průběh pobytu až po návrat domů.

Destinační agentura Berounsko je od 9. 3. 2021 oficiálně certifikovanou organizací destinačního managementu dle Kategorizace organizací destinačního managementu, kterou realizuje CzechTourism. Aktuální certifikát z 11. 9. 2023 je k nahlédnutí níže.

http://zapojte%20se
Zapojte se!
3K platforma
Sledování ukazatelů
Pro média
Mediální výstupy
Kontakty
Naše poslání
Posláním agentury je dobrovolné sdružování a spolupráce aktérů cestovního ruchu za účelem lepšího využití pozitivních ekonomických, společenských a environmentálních efektů cestovního ruchu na prosperitu destinace za předpokladu dodržování principů trvale udržitelného rozvoje a to tak, aby docházelo k optimalizaci dopadů cestovního ruchu na destinaci.
Naše vize
Vizí agentury je vytvořit jedinečnou, konkurenceschopnou a celoroční destinaci cestovního ruchu se zachovalým kulturním dědictvím a přírodním bohatstvím, která bude atraktivní pro život místních obyvatel a kterou budou opakovaně vyhledávat turisté domácí i zahraniční. Vizí je také vytvořit dobře fungující a uznávanou agenturu destinačního managementu.

ČINNOST

Realizace destinačního managementu (tj. soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci), což je zejména:

Prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovního ruchu vůči orgánům veřejné správy a vůči organizacím cestovního ruchu.

STANOVY

Z hlediska právní subjektivity je destinační agentura Berounsko zapsaným spolkem – Berounsko, z. s. Spolek je flexibilní právní forma, která je z dostupných právních forem nejvhodnější platformou pro navazování partnerství mezi subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru při činnosti na úrovni destinace. Výhodou je jeho snadné založení, požadavky na jeho operativní řízení a možnost financování jeho činnosti prostřednictvím členských příspěvků.

Naše stanovy si můžete prohlédnout zde.

STRATEGIE

Účelem strategie je připravit se na budoucí vývoj, řešit problémy komplexně a v delším časovém horizontu a tím vytvořit základní nástroj řízení cestovního ruchu v destinaci. Strategie je zpracována ve střednědobém horizontu, na každý rok je pak připravován akční plán, který rozvádí konkrétní plnění.

Archiv akčních plánů: 2021, 2022, 2023

KOMUNIKACE

Komunikace je pro nás důležitá. Níže je náš komunikační manuál, který jednak definuje, kdo jsme a jakým způsobem chceme komunikovat. Kromě toho také manuál stanovuje pravidla komunikace pro naše členy a partnery, tedy to, jak je možné je prezentovat na našich webových stránkách a sociálních sítích a naopak.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Níže si můžete stáhnout naše výroční zprávy, které jsou konkrétním souhrnem naší činnosti v minulých letech.

2019, 2020, 2021, 2022, 2023

KATEGORIZACE ORGANIZACÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU

Kategorizace organizací destinačního managementubyla vytvořena za účelem certifikace organizací destinačního managementu. Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost organizací destinačního managementu (DMO). Kategorizace vymezuje kategorie DMO a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být organizace certifikována. Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR. Kategorizace především upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace.

Hlavním cílem Kategorizaceje zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu.