• PARTNER

Český kras

Teplé a pohostinné vápencové území Českého krasu je nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách. Mimořádná pestrost rostlin a živočichů v oblasti je výsledkem spolupůsobení člověka a přírody.

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972. Rozloha oblasti činí 130 km² a nachází se v ní 21 maloplošných zvláště chráněných území, 12 památných stromů a 1 bezzásahové území. Některá chráněná území jsou také zařazena do evropské soustavy Natura 2000.

Všudypřítomný vápenec umožnil vznik krasového reliéfu, proto se v území nacházejí například krasové rokle, kaňonovitá údolí, krasové vývěry, drobné ponorné toky a jeskyně.

Český kras je utvářen rozsáhlými plochami společenstev skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů, je krajinou estetickou a plnou života. Biologicky nejcennější jsou teplomilné dubohabrové a dubové lesy.

Od pravěku až dodnes zde místní přírodu ovlivňuje člověk. Tím, že zde tisíce let hospodařil na drobných polích a v lesích, pásl dobytek, sekal louky, dobýval kámen a stavěl si svá sídla, nevědomě zvýšil její unikátní pestrost.

Český kras je také světově jedinečné území z hlediska geologie, uložení prvohorních vrstev siluru a devonu a výzkumu vývoje života v těchto obdobích historie země. Mimořádný geologický i paleontologický význam dokládá mnoho přirozených i umělých odkryvů prvohorních vrstev.

 

Správa CHKO Český kras Karlštejn 85 267 18 Karlštejn
Poloha